Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2012

farrow
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura: "Siekierezada"
Reposted frompiksele piksele viacudbezpowiek cudbezpowiek
farrow
4563 d006 500
NEW FLO
farrow
5655 7a9b
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viawerka werka
farrow
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viaemergency emergency

November 05 2012

farrow
6481 160f
"Ophelia"
Reposted frometerycznie eterycznie
farrow
farrow
9537 ba50
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaprzeblyski przeblyski
farrow
9924 22ac
Reposted fromMeneroth Meneroth viaprzeblyski przeblyski
farrow
3776 9a40
Reposted fromsilentshout silentshout viaunklegrazer unklegrazer
farrow
5294 b51c
farrow
Znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to nie wtedy, w blasku tego odległego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu.
— Vladimir Nabokov/Lolita
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
9570 67ca 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viawrazliwa wrazliwa
farrow
5029 73cf
Reposted fromkatalama katalama vialive-life live-life
farrow
Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą .
— Zofia Nałkowska- "Granica"
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat vialive-life live-life
farrow
5617 f20d
Reposted fromhoseanna hoseanna vialive-life live-life
farrow
3301 bb42
Reposted frombig-city-girl big-city-girl vialive-life live-life
farrow
0985 f6df
farrow

November 04 2012

farrow
3810 de3d
Reposted frometerycznie eterycznie

November 01 2012

farrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl