Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2012

5713 15a8
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaxxxx xxxx
farrow
I ostatecznie
 Jesteś moją obsesją.
— oasis
farrow
4507 4989
Reposted fromkukka kukka viacatherineee catherineee
farrow
7851 887b
farrow
7167 eebe
farrow
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viaprzeblyski przeblyski

December 08 2012

farrow
8863 946d
Reposted fromunklegrazer unklegrazer
farrow
8719 4e5e
Reposted fromunklegrazer unklegrazer

December 07 2012

farrow
2427 2ae9
Reposted fromurojenie urojenie viametameta metameta
farrow
Reposted fromsowaaa sowaaa

December 03 2012

farrow
farrow
1494 44e2
Reposted frometerycznie eterycznie

December 01 2012

5508 31af 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaunklegrazer unklegrazer
farrow

November 25 2012

farrow
“Hey, remember when you had a crush on-“
Reposted fromchagallowa chagallowa viaprzeblyski przeblyski
9493 184d 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viaunklegrazer unklegrazer
farrow

November 21 2012

farrow
Nie sądź po ustach do uśmiechu skorych,
że się ból w czyjejś nie zagnieździł duszy;
nie wiesz, jak często nieraz walczyć trzeba,
nim się jęk śmiechem zdławi i zagłuszy.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromznajdzmnie znajdzmnie viaflawed flawed
farrow
2561 6b6a
Reposted fromDoopamina Doopamina viainaczej inaczej
farrow
0952 9803
Reposted fromprzemykaz przemykaz viainaczej inaczej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl